Besøkssenter

Hardangervidda

Nasjonalpark

Eidfjord


Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i Noreg med det største høgfjellsplatået i Nord-Europa og er eit unikt høgfjellsområde.

Den største nasjonalparken i Noreg

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i Noreg og eit unikt høgfjellsområde. Området har eit betydeleg artsmangfald og er eit møtepunkt for artar mellom nord og sør, aust og vest. Vidda er levestad for den største villreinstamma, og andre sårbare artar, som for eksempel fjellrev. Talet på dyr er begrensa av tilgangen på vinterbeite. Målet for forvaltinga er å stabilisere talet på reinsdyr til beiteressursane vinterstid. Nasjonalparken er eit flott turområde. Her er det òg gode moglegheiter for fiske, jakt og bærplukking. Allemannsretten gjev tilgang både til fots, på ski eller til hest. Det er mogleg å overnatte i telt og på turisthytter.

Forvaltninga av nasjonalparken

Motorferdsle er generelt forbode etter motorferdselslova. For enkelte nytteføremål er det tillate i høve til vernereglane for nasjonalparken. Desse finn du på lovdata.no under lokale forskrifter for nasjonalparkar. Dei slakke formasjonane på vidda er gamal havbotn som er kome fram etter isen sin slitasje gjennom millionar av år. Restar av fjellet over kan sjåast i Hårteigen og under Hardangerjøkulen. Berggrunnen på vestvidda er rik på kalk og gjev difor stor variasjon i plantelivet. Plantane gjev eit godt grunnlag for dyreliv. Mange fuglar hekkar her og lemen er eit fargerikt innslag på ein tur i fjellet.